رزومه آقای حسین زعیمی

آقای حسین زعیمی

 

اطلاعات شخصی

تاریخ تولد:

محل تولد:

ش.تماس:

ایمیل:

لینک صفحه شخصی:

 

سوابق تحصیلی

 

سوابق اجرایی

-         هیات علمی دانشگاه تربت جام

-         عضورسمی شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی خراسان

-         مشاور خانواده، دارای مجوررسمی پروانه فعالیت از سازمان نظام مشاوره و روانشناسی ایران

سخنرانی ها:

-         سخنرانی در خصوص جایگاه مشاوره خانواده ، حوزه علمیه مشهد ، ۱۳۹۲

-         سخنرانی جوانان و مشاوره خانواده ، آستان قدس رضوی ، ۱۳۸۸

-         سخنرانی آسیب شناسی بلوغ نوجوانان ، آموزش و پرورش ، ۱۳۸۶

-         سخنرانی روانشناسی هنر شاد زیستن ، آستان قدس رضوی ، ۱۳۸۷

تألیفات (کتاب، مقاله، ترجمه)