فهرست کارگاه ها
کدعنوانتاریخمدت(روز)مدت(ساعت)مدرس 1مدرس 2مدرس 3مدرس 4وضعیت
97001 تربیت فرزند 1397/05/0832 وحید همتی ثابت مهدی فتحی در حال برگزاری
97002 کارگاه روابط خانوادگی 1397/05/0882 مهدی فتحی دکتر علی محمد نظری در حال برگزاری
95003 کارورزی-دکتر نظری-مرحله اول 1395/05/07214 دکتر علی محمد نظری در حال برگزاری