کارگاه های برگزار شده
کدعنوانتاریخمدت(روز)مدت(ساعت)مدرس 1مدرس 2مدرس 3مدرس 4وضعیت
95004 کارورزی-دکتر نظری-مرحله دوم 1395/05/21215 دکتر علی محمد نظری اتمام یافته
95007 کارورزی آقای دکتر نظری-مرحله سوم 1395/06/04215 دکتر علی محمد نظری اتمام یافته
95008 دوره اول کارورزی دکتر نظری-مرحله چهارم 1395/07/15216 دکتر علی محمد نظری اتمام یافته
95011 Test 1395/08/1011 دکتر علی محمد نظری اتمام یافته
95010 دوره اول کارورزی دکتر نظری-مرحله پنجم 1395/08/2718 دکتر علی محمد نظری اتمام یافته
95012 دوره اول کارورزی دکتر نظری-مرحله ششم 1395/10/09215 دکتر علی محمد نظری اتمام یافته
96002 ششمین دوره سکتراپی 1396/02/28432 دکتر علی محمد نظری فاطمه اکبری دکتر ایرج وثوق اتمام یافته
96001 دوره سوم کارورزی، دکتر نظری-مرحله اول 1396/05/12216 دکتر علی محمد نظری اتمام یافته
96003 آسیب شناسی اختلالات روانی بر اساس DSM-5 1396/06/10112 وحید همتی ثابت اتمام یافته
95013 دوره دوم کارورزی دکتر نظری-مرحله اول 1397/06/13216 دکتر علی محمد نظری اتمام یافته